Boekingsvoorwaarden    "Hurricane-Two"

Opties gelden voor een periode van maximaal 14 dagen.
"Hurricane-Two" (H2) mag een optie op ieder moment zonder opgaaf van redenen annuleren.
Schriftelijke contracten zijn alleen geldig indien ze door beide partijen zijn ondertekend. 
Het getekende contract moet binnen 2 weken in bezit zijn van P. Zegers,
anders vervalt de overeenkomst en wordt de datum vrijgegeven voor een nieuwe boeking.  
Omdat er ten tijde van het versturen van de overeenkomst al eerder een mondelinge overeenkomst was,
zijn bij annulering na bevestiging de uitvalkosten voor de opdrachtgever. 
De gemaakte afspraken mogen bij een schriftelijke overeenkomst afwijken van deze voorwaarden.
Bij een mondelinge overeenkomst zijn altijd de hier genoemde voorwaarden van toepassing.

Overeenkomsten afgesloten per email zijn rechtsgeldig. Een contract is een schriftelijke vastgelegde overeenkomst. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Beide zijn rechtsgeldig. Bij een mondelinge overeenkomst geldt dat het aanbod per direct moet worden aanvaard.

Boekingskosten en uitvalkosten zijn kosten zoals: administratiekosten, geinvesteerde tijd, gemiste inkomsten, gemiste opbrengsten geluidsverhuur, telefoonkosten enz.

Bij annulering binnen  3 maanden voor speeldatum is de opdrachtgever 100% van de bruto gage verschuldigd. 
Bij annulering meer dan 3 maanden voor speeldatum dus 4,5,6 maanden enz.) ,
zijn de kosten voor de opdrachtgever "bruto gage" minus 10% per volle maand. 
Bij annulering door H2 zal deze proberen voor een vervanging te zorgen,
dit kan zijn in geval van overmacht zoals ziekte, sterfgeval, problemen met het vervoer en bij ongeval.
Verder ingeval van `n aanmerkelijke stijging van de marktwaarde door bijvoorbeeld een hit.
Bij annulering door H2 is de opdrachtgever geen gage verschuldigd.
 
De gage dient met gepast geld voor het optreden te worden voldaan. 
Betalingen per bank dienen 7 dagen voor aanvang van het optreden te zijn bijgeschreven op de
rekening van P.H.G. Zegers, Geleen.   (Rabobank NL15 RABO 0 1305.42.288)
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft kan H2 alle navolgende optredens annuleren tot dat het achterstallige bedrag voldaan is.

Verlenging optreden alleen in overleg, minimaal 1 uur voor contract einde.  Gage in overleg.

Ingeval van een netto uitbetaling van de gage is de werkgever verplicht een "Gageverklaring" te ondertekenen.   (Het een en ander zoals beschreven in de "Handleiding voor de opdrachtgever van artiesten" van de Belastingdienst.)

De opdrachtgever heeft kennis van de normale werkwijze van H2.  
Het een en ander m.b.t. het geluidsvolume, repertoire, podiumafmetingen, stroomvoorzieningen, enz.)
 
De opdrachtgever zal zorgen voor een geschikte parkeerplaats. 
De parkeerplaats moet met een kleine aanhangwagen goed bereikbaar zijn.
Laden en lossen moet mogelijk zijn zonder gevaar voor het overige wegverkeer.
 
H2 zal er voor zorgen dat het optreden, mits onder normale omstandigheden gewerkt kan worden,
goed en zo veel mogelijk naar wens van de opdrachtgever zal verlopen.

De opdrachtgever zal er voor zorgen dat het podium goed bereikbaar is en dat de afstand tussen losplaats en podium redelijk en normaal te noemen is.  (Maximaal 25 meter en 3 traptreden)

H2 heeft 2 uur nodig voor het opbouwen van geluid en verlichting.

Podium afmetingen: 4 maal 2 meter. Podium is niet noodzakelijk.  Stroom: 2 maal 16 ampère.

Het gebruik maken van geluid en verlichting door derden is alleen mogelijk in overleg vooraf.
H2 speelt uitsluitend over de eigen geluid. (Mits niet anders contractueel bepaald)
Verhouding van de speeltijd t.a.v. de pauzes is ongeveer 30 minuten live, 10 minuten disco. 
H2 zorgt voor de pauzemuziek.
 
De opdrachtgever zal zorgen voor 1,5 consumptie 's  p.p. per uur. 
De opdrachtgever zal zorgen voor een kleedruimte.

Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ondanks ons streven om accurate informatie te verstrekken kunnen er onopzettelijk technische en/of feitelijke onjuistheden en typografische fouten op onze website voorkomen. Wij zijn expliciet niet verantwoordelijk voor het gebruik en/of de interpretatie van de informatie op onze website en deze online voorwaarden.

U kunt een getekende en gedateerde kopie van de boekingsvoorwaarden aanvragen, u weet dan zeker dat er geen onjuistheden in staan, en dat u de voorwaarden heeft gelezen die voor u van toepassing zijn.

Hurricane-Two, Jekerstraat 15, 6163 KJ Geleen. NL.
Tel. +31-46-4230222    Mobiel/WhatsApp: +31652199005
Website: www.hurricane-two.nl
Facebook: www.facebook.com/HurricaneTwo
 
Privacy verklaring

Verloningen:  Stichting Raakvlak & Raak Belastingadviseurs Maaskade 83 Rotterdam

Home